Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str. 1, dalej: „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Krakowska 110/114, w Warszawie (02-264) tel.: 22 846 54 17, fax: 22 846 54 18 adres e-mail: postbox@ai.com.pl
  2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest Pani/Pan, lub podjęcie działań, przed zawarciem takiej umowy.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą bez Pani/Pana zgody podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o.FORMULARZ KONTAKTOWY