Komputerowe Systemy Dydaktyczne

Computer Based Training (CBT) systems offered by ETC-PZL are an excellent tool for learning with the use of multimedia technologies. CBT systems perform well in acquainting trainees with the construction and operating procedures for using sophisticated equipment, especially airplanes and helicopters.

Under the CBT system, the user receives:

1. Standardized training materials prepared in the form of a manual / handbook.
2. Interactive computer training, which can be:

 • appropriate to different specialties
 • used by the instructor as an audiovisual aid in training lectures;
 • used for individual training

3. Exam platform providing:

 • the ability to create exams and tests at any time;
 • the ability to modify the tests and questions by instructors;
 • questions both in test and task form;
 • random order of questions presented to the trainees;
 • recording the results, to enable tracking progress of specific students.

Our systems are based on the SCORM standard and can be used both on desktop computers and mobile devices, without the need to install additional software (just internet access and web browser). High flexibility and ease of the CBT system configuration allows fitting them to the individual needs of a user. The system’s clear interface provides the instructor with easy steps to assign courses to individual students and preview their current academic progress and results of the examinations. Computer Based Training Systems supplied by ETC-PZL Aerospace Industries are used by leading manufacturers of aircraft.

Oferowane przez nas Komputerowe Systemy Dydaktyczne (ang. CBT-Computer Based Trainer) to doskonałe narzędzie do nauki z użyciem technologii multimedialnych. Systemy CBT sprawdzają się w poznawaniu budowy i procedur związanych z obsługą,  przede wszystkim samolotów i śmigłowców, ale również innych skomplikowanych urządzeń technicznych.
W ramach systemu CBT użytkownik otrzymuje:
1. Ujednolicone materiały szkoleniowe przygotowane w formie instrukcji/podręcznika.
2. Interaktywne szkolenie komputerowe, które może być:

 •  dostosowane do różnych specjalności o różnym poziomie szczegółowości.
 •  używane przez instruktora jako pomoc audiowizualna podczas wykładów szkoleniowych,
 •  używane do indywidualnej nauki.

3. Platformę egzaminacyjną zapewniającą:

 •  możliwość tworzenia egzaminów i testów w dowolnym momencie,
 •  możliwość modyfikowania testów i pytań przez instruktorów,
 •  pytania zarówno w formie testowej jak i zadaniowej,
 •  losową kolejność pytań przedstawianych osobom szkolonym,
 •  zapisywanie wyników, umożliwiające śledzenia postępów konkretnych uczniów.

Nasze systemy oparte są na standardzie SCORM i mogą być użytkowane zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych, bez konieczności instalowania  dodatkowego oprogramowania (wystarczy dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa).
Duża elastyczność i łatwość konfiguracji systemu CBT pozawala na ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przejrzysty interefejs systemu zapewnia instruktorowi łatwe przydzielanie kursów do poszczególnych uczniów oraz bieżący podgląd ich postępów w nauce i wyników egzaminów.
Komputerowe Systemy Dydaktyczne dostarczane przez ETC-PZL Aerospace Industries są wiodących producentów statków powietrznych.
FORMULARZ KONTAKTOWY